نگاهی به رویداد های آموزشی نیمسال اول

نگاهی گذرا

اخبار آموزشی

کارگاه تصحیح قرائت نماز
به گزارش روابط عمومی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، کارگاه تصحیح قرائت نماز در تاریخ 20 آبان ماه ویژه پایه دهم و یازدهم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
 

کارگاه جمع بندی درس احکام
به گزارش روابط عمومی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، گارگاه جمع بندی درس احکام در تاریخ 20 آبان ماه ویژه پایه دهم و یازدهم همراه با رعایت دستور العمل های بهداشتی  برگزار شد.